Statut


Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih je Ustanovni zbor društva dne 10. 08. 2018 sprejel sklep o ustanovitvi NU GEN, društva za zdravstveno preventivo

in v ta namen sledeči:

S T A T U T NU GEN, društva za zdravstveno preventivo


1. člen

NU GEN, društvo za zdravstveno preventivo
je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje izmenjave izkušenj in strokovnih informacij na področju zdravstva, ekologije, prehrane, športa, zdravega načina življenja, ki so pomembne za preprečevanje bolezni.
Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na načelih javnosti dela.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri Upravni enoti Maribor.
Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS.

3. člen

Ime društva je: NU GEN, društvo za zdravstveno preventivo
Sedež društva: Sokolska ulica 46, 2000 Maribor
Znak društva je naslednji logotip:


NU GEN, društvo za zdravstveno preventivo
Sokolska ulica 46, 2000 Maribor


4. člen

Društvo ne posluje z žigom.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane društvo obvešča s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, preko sredstev javnega obveščanja, preko društvenega strokovnega glasila in preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, umetniške razstave, na svoje seje vabi zainteresirane posameznike ter predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za ugotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

6. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo na podobnem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo prav tako lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

7. člen

Namen in cilji društva so:

 • izmenjava izkušenj in strokovnih informacij s področja zdravstva, ekologije, prehrane, športa, zdravega načina življenja, ki so pomembne za ohranjanje oz. promocijo zdravja
 • prizadevanje članov društva za strokovno izpopolnjevanje
 • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja zdravstvene preventive
 • sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju družbene odgovornosti
 • širjenje znanj s področja zdravstvene preventive, promoviranja in populariziranja družbene odgovornosti preko sredstev javnega obveščanja, strokovne literature, predavanj, posvetov, tečajev, seminarjev in ekskurzij
Namene in cilje društvo dosega predvsem s tem, da:
 • pripravlja programe s področja zdravstvene preventive in promocije zdravja,
 • izdajo brošur, zloženk, letakov, knjig, plakatov, skrbi za pripravo prispevkov za medije,
 • pomaga pri vzgoji in izobraževanju za boljšo ozaveščenost ljudi glede vloge in pomena zdravstvene preventive, organizira tečaje, delavnice, seminarje in različna predavanja s ciljem promocije in edukacije na področju zdravstvene preventive
 • pomaga pri nabavi aparature ali opreme, potrebne za boljšo diagnostiko in zdravstveno preventivo
 • pomaga pri usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnjakov za boljšo diagnostiko in zdravstveno preventivo.

Nameni in cilj so namenjeni članom društva. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

Klub za pridobivanje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so povezane z nameni in nalogami društva v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje, in sicer z izvajanjem pridobitne dejavnosti:
 • I 58.190 - Drugo založništvo (izdajanje brošur, strokovnih in zdravstvenih knjig in drugih publikacij)
 • N 82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (tečaji, delavnice)
 • M 73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora (rekamiranje sponzorjev)
 • M 73.200 - Raziskovanje trga in javnega mnenja (promocija zdravja)
 • P 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (organizacijo delavnic s področja delovanja društva)
 • P 85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Q 86.901 - Alternativne oblike zdravljenja (izvajanje meritev)
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka društvo opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Društvo mora prihodke, ki jih ustvari z izvajanjem pridobitne dejavnosti, v celoti porabiti za doseganje namenov in osnovnih nalog kluba, v skladu s pravili.

8. člen

Član društva lahko postane vsak, ki se zanima za področje zdravstvene preventive ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Vse osebe, katere želijo postati člani društva, morajo predsedniku predložiti pisno pristopno izjavo, v kateri izrazijo željo postati član društva in se zavezujejo, da bodo delovali v skladu s Pravili društva in bodo redno plačevali članarino.

Z včlanitvijo v društvo vsak član avtomatsko dovoljuje organom in funkcionarjem društva uporabljati in obdelovati njegove osebne podatke navedene v pristopni izjavi za potrebe delovanja društva. Organi in funkcionarji društva v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zagotavljajo zakonito in pošteno obdelavo in uporabo osebnih podatkov. Za namen oblikovanja spletne strani društva bo vsak član prispeval tudi svojo fotografijo in podatke o svoji funkciji in izobrazbi. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Društvo ima 5 ustanovnih članov in sicer:

Andreja Pehnec, dr. med. specialist ortoped - predsednica društva;
Mateja Milijuš, univ.dipl.ekon. - administracija, računovodstvo, finančno poslovanje;
mag. Boris Gerjovič MBA - marketing, lobiranje in promocija društva na terenu, delo z mediji, obiski pri potencialnih članih, donatorjih, sponzorjih, predavateljih…;
mag. Mihaela Jeler - organizacija in izvedba dogodkov, informatika, logistika;
Boris Rižnar, dr. med.,.spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine.

Člane sprejema upravni odbor društva, in sicer izključno soglasno.

Društvo ima redne in častne člane.

9. člen

Pravice članov društva so, da:
 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • sodelujejo pri delu in soodločajo o organih društva,
 • uporabljajo skupne doseže in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem društva in njegovim finančno materialnim poslovanjem.
10. člen

Dolžnosti članov društva so, da:
 • spoštujejo statut in druge akte ter sklepe društva,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
 • dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
 • prenašajo svoje izkušnje na mlajše člane društva,
 • varujejo ugled društva.

11. člen

Članstvo člana v društvu preneha:
 • s prostovoljnih izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.
Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno obvestilo o izstopu.

Člana društva lahko upravni odbor črta kot člana, če ta kljub opominu ne poravna članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča upravni odbor s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga društvo sprejme v roku 1 leta od ustanovitve društva.
Izključeni član se lahko pritoži na občni zbor kot na drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči.

12. člen

Organi društva so:
 • Občni zbor
 • Upravni odbor
13. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredni občni odbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

14. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, po preteku tega časa pa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot 1/3 članov, sklepi pa so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.

Glasovanje je javno. Člani pa se lahko z več kot polovico glasov vseh prisotnih na samem zasedanju odločijo za tajno glasovanje.

15. člen

Naloge občnega zbora so, da:
 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema in spreminja statut ter druge akte družbe,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 • odloča o višini članarine,
 • voli zastopnika društva in ostale člane upravnega odbora,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugim sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, kot drugostopenjski organ,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o prenehanju društva
 • opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem.
Posamezni predlogi za razpravo morali biti občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

16. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje 3 člane in ga sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik. Mandat članov je 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno.

17. člen

Naloge upravnega odbora so:
 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in letno poročilo,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži občni zbor,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
18. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

19. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

20. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

21. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

22. člen

Viri dohodkov

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svojega dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

23. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

24. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in ga mora društvo sprejeti v roku 1 leta od ustanovitve društva.
Društvo ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki.

25. člen

Delo blagajnika je javno.
Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega prava.

26. člen

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

27. člen

Društvo ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspeh društva. Naziv častnega člana društva podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja.

28. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja

29. člen

Društvo lahko preneha:
 • po sklepu občnega zbora soglasno,
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva, preide premoženje društva na sorodno društvo ali na lokalno skupnost, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.

Ta statut je sprejel ustanovni zbor dne 10. 08. 2018 in velja takoj, ko ga potrdi UE Maribor.

NU GEN, društvo za zdravstveno preventivo
Predsednica
Andreja Pehnec dr.med.spec.ortoped

Zapisnik ustanovnega zbora NU GEN, društva za zdravstveno preventivo 


Ustanovni zbor društva NU GEN, društva za zdravstveno preventivo je potekal v petek, dne 10. avgusta 2007 ob 8:30 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Sklep o ustanovitvi društva,
2. Izvolitev organov društva
3. Sprejem statuta društva,

Na ustanovnem zboru so bili prisotni:
Boris Gerjovič
Mihaela Jeler
Mateja Milijuš,
Andreja Pehnec
Boris Rižnar

Pobudnika za ustanovitev društva, ki sta tudi pripravila predlog statuta in vodila ustanovni zbor sta Boris Gerjovič in Mihaela Jeler
Udeleženci so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Ad.1
Soglasno smo sprejeli sklep:
Ustanovi se NU GEN, društvo za zdravstveno preventivo. Društvo bo imelo sedež na naslovu Sokolska ulica 46, 2000 Maribor.
Ad.2
Izvolili smo organ društva, v katerem je naslednja ustanovna članica:
Sprejet je bil sklep, da postane zakonita zastopnica in predsednica društva Andreja Pehnec.
Vsi prisotni so z dvigom rok potrdili izvolitev zakonite zastopnice in predsednice. Nihče ni bil proti, nihče se ni vzdržal.
Ad.3
Sprejet je bil statut društva, ki podrobno določa namen in naloge društva ter način njegovega delovanja. Statut je v prilogi zapisnika.
Ustanovni zbor se je končal ob 11:20.
Maribor, 10. 08. 2018
Zapisala:
mag. Mihaela Jeler

Predsednica – zakoniti zastopnik:
Andreja Pehnec, dr. med. specialist ortoped